Ιστορία Της Τέχνης – Μουσική Αγωγή

Καλλιτεχνικά

Ο εκπαιδευτικός χρησιμοποιώντας συγκεκριμένο εποπτικό υλικό ενθαρρύνει τα παιδιά να ανακαλύψουν στοιχεία της τέχνης και της μουσικής.